Total number of photos: 23797

1991

Takeshi Sasaki, Yoshiaki Maeda, Yusuke Sakane, Buchin Su, Katsuei Kenmotsu, Hiraku Nakajima, Keiko Kenmotsu

On the Photo:

Annotation: Conference held at Fudan Unversity of Shanghai in honor of Su's 90th birthday

Location: Shanghai

Author: Kenmotsu, Katsuei (photos provided by Kenmotsu, Katsuei)

Source: Katsuei Kenmotsu

Year: 1991

Copyright: Katsuei Kenmotsu

Photo ID: 23889

Find related pictures