Total number of photos: 23772

1975

Hitoshi Takagi, Shukichi Tanno, Seiki Nishikawa, Shih-Ning Chern, Shiing-Shen Chern

On the Photo:

Location: Matsushima

Author: Kenmotsu, Katsuei (photos provided by Kenmotsu, Katsuei)

Source: Katsuei Kenmotsu

Year: 1975

Copyright: Katsuei Kenmotsu

Photo ID: 23884

Find related pictures